[1]
Hernández-Pavón, J.C., Sosa, M., Córdova, T., Barbosa-Sabanero, G., Solorio-Meza, S. y Sabanero-López, M. 2009. Study of Electromagnetic Fields on Cellular Systems. Acta Universitaria. 19, (sep. 2009), 65–70. DOI:https://doi.org/10.15174/au.2009.103.