Hernández-Pavón, J. C., Sosa, M., Córdova, T., Barbosa-Sabanero, G., Solorio-Meza, S., & Sabanero-López, M. (2009). Study of Electromagnetic Fields on Cellular Systems. Acta Universitaria, 19, 65–70. https://doi.org/10.15174/au.2009.103